THIỀN – THIỆN PHÁP – LOÀI NGƯỜI

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

      Sau ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam các tăng ni sinh khóa 15 khoa Anh văn Phật pháp, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM vào ngày 21/11/2022 lại tiếp tục môn Pali Grammar với những phân tích cú pháp và nghĩa lý của những đoạn kinh văn Pali lời Phật dạy, có nghĩa tiếng Việt của vài đoạn như sau:

“Thật vậy, một vị tỷ kheo thể nhập ba đặc điểm này sẽ không có được thiện pháp chưa sanh hoặc không làm gia tăng thiện pháp đã sanh. Không chú tâm vào đề mục thiền quán trong buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều…Thật tương tự vậy, ít chúng sanh sinh ra trong loài người nhưng nhiều chúng sanh sinh ra ở cõi khác với loài người.”

Thượng tọa Thích Tâm Đức trên giảng đường

Toàn cảnh lớp học

Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments