Thầy Thích Tâm Đức an cư kiết hạ tại Tịnh Nghiệp Đạo Tràng, Chùa Tường Vân, USA

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Quý Hòa Thượng giảng sư và Thượng Toạ Thích Tâm Đức đã có mặt chuẩn bị cho an cư kiết hạ tại:

TỊNH NGHIỆP ĐẠO TRÀNG

AN CƯ KIẾT HẠ PL.2566 – DL.2022

Từ ngày 27/07 đến 07/08/2022

Kính mời quý phật tử về chùa tu học, Công phu công quả, hộ giới An Cư nhầm gieo trồng phước báu cho đời này và đời sau.

CHÙA TƯỜNG VÂN

47 Wilbur Street, Lowell MA 01851, Phone: 978 441 6979

www.chuatuongvan.org

Một số hình ảnh TT Thích Tâm Đức an cư kiết hạ tại Tịnh Nghiệp Đạo Tràng, Chùa Tường Vân:


 

Nội dung chính
Comments