• Home
  • Thẻ Tam Tạng Kinh Điển
Thượng toạ Thích Tâm Đức tham dự họp Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Chiều ngày 29-8-2022, Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (VNCPHVN) họp với lãnh đạo Phân viện, các Trung tâm, Ban thuộc VNCPHVN để nhìn lại các hoạt động của Viện trong nhiệm kỳ qua. Đại diện Ban Thư ký của Viện và Thư ký của Ban Biên tập và ấn…Read More

30-08-22