• Home
  • Thẻ Nghệ Thuật Phật Giáo
Cuộc đời Đức Phật qua hình tượng nghệ thuật

Do không có một nguồn sử liệu chính thống về cuộc đời đức Phật nên nhiều kinh sách Ấn Độ, đặc biệt là hai bộ Lalitavistara (Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh) và Buddhacarita (Phật Bản Hạnh Tập Kinh) đã được dùng để thôi thúc những nghệ sĩ  tìm cách thể hiện những sự kiện…Read More

23-08-22 Thích Tâm Đức