• Home
  • Thẻ KINH TRUNG BỘ
CĂN BẢN PHÁP MÔN – KINH TRUNG BỘ – PHẦN 2

Đề tài: Căn bản pháp môn – Kinh Trung Bộ (giảng giải) – Phần 2. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Đệ tử HT Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật học và Triết học. Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán- San-Jose, California, USA. Năm 2011.

06-08-22 Thích Tâm Đức
CĂN BẢN PHÁP MÔN – KINH TRUNG BỘ – PHẦN 1

Đề tài: Căn bản pháp môn – Kinh Trung Bộ (giảng giải) – Phần 1. Giảng sư: TT Thích Tâm Đức – Đệ tử HT Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật học và Triết học. Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán- San-Jose, California, USA.

06-08-22 Thích Tâm Đức