• Home
  • Thẻ Kinh Tế Học Phật Giáo
Phật giáo Việt nam – Hộ quốc an dân

  I. HỒI TƯỞNG Sức mạnh văn hóa của dân tộc Việt Nam: Nhiều lần trong lịch sử của nhân loại, những sự việc đã xảy ra chỉ có thể đặt trong phạm trù những hiện tượng kỳ diệu. Những hiện tượng như vậy đã làm ngạc nhiên cả những nhà sử học lẫn khoa…Read More

22-08-22 Thích Tâm Đức
Kinh tế Phật giáo – Một giải pháp toàn diện

Liên quan đến vấn đề được gọi là kinh tế, đức Phật đã có những lời dạy thực tiễn, khả dĩ góp phần cho một giải pháp toàn diện về những vấn nạn của con người xưa cũng như nay. Những định nghĩa đầu tiên về kinh tế – chính trị của thế gian chỉ…Read More

22-08-22 Thích Tâm Đức