• Home
  • Thẻ Hoằng pháp
Các thầy hãy đi các nơi để truyền bá Chánh Pháp của Như Lai

Đức Phật ra đời là để “Hoằng pháp, độ sinh” trong suốt 49 năm kể từ ngày thành đạo đến ngày nhập niết bàn. Đức Phật chỉ làm một việc duy nhất đó là: “Hoằng pháp, độ sinh” đem giáo lý của ngài đi vào cuộc sống, ích lợi cho cuộc đời. Khi Đức Phật…Read More

28-07-22 Thích Tâm Đức