• Home
  • Thẻ Công đức
Công đức là gì?

Trước hết, thuật ngữ công đức (C. 功德; P. punna; S. punya; E. merit) trong Phật giáo có các nghĩa sau: 1. Đức hạnh ưu tú, công lao, đức hạnh, phẩm chất cao quý, tích luỹ được do làm các việc thiện; 2. Phúc lành, đức hạnh, điều tốt lành, việc thiện; 3. Cái nhân…Read More

27-07-22 Thích Tâm Đức