• Home
  • Thẻ Chánh niệm
CHÁNH NIỆM

Thượng Tọa Thích Tâm Đức giảng pháp đề tài “Chánh Niệm” tại Thiền Viện Vạn Hạnh ngày 04.09.2022.

05-09-22 Thích Tâm Đức
Thượng Toạ Thích Tâm Đức thuyết Pháp – “Duy trì chánh niệm để an tịnh thân tâm”

Thượng Toạ Thích Tâm Đức thuyết giảng đề tài “Chánh Niệm” Tối 26/08/2022, trong Khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần thứ 9, tại Chùa Giác Ngộ, TT. Thích Tâm Đức đã gửi đến 90 hành giả bài pháp thoại ý nghĩa cho đời sống phạm hạnh mang tên: “Chánh niệm”. Theo Thượng tọa, chánh…Read More

27-08-22 Thích Tâm Đức