Kính trọng ân sư nhân ngày hiến chương nhà giáo Việt nam 20/11/2022

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Uống nước nhớ nguồn
Ơn thầy mở lối soi đường
Cho con vững bước dặm trường
Tương lai
Ơn Thầy, giảng dạy bao năm
Ân sư kính trọng, chúng con thực hành
Kiếp này gặp được cao nhân
Thầy Cô tri thức, dắt dìu chúng sanh
Nghĩa nhân, trọng Đạo ân Sư
Chúng con giác ngộ, tu hành từ bi
Có duyên gặp được Thầy Cô
Kiếp này theo Phật, gieo trồng thiện căn.
Kính chúc quý Ngài và Chư tôn thiền đức Tăng Ni thân khỏe tâm an, pháp thể sung mãn, tuệ đăng thường chiếu, mãi mãi là cây đại cổ thụ che chở cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật đến nơi an lạc, giác ngộ và giải thoát.
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments