KHOÁ 14 – KHOA TIẾNG PHẠN THỰC TẬP THIỀN

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

      Sáng ngày 19/7/2022, bảy tăng ni sinh khoá 14, khoa tiếng Phạn, Học viện PGVN tại Tp. HCM trong khi học môn Tư Tưởng Kinh Pháp Hoa đã thực tập thiền định.

Thượng tọa Thích Tâm Đức hướng dẫn các tăng ni sinh thực hành thiền định

Ngay phẩm Tựa đầu tiên của Kinh Pháp Hoa đã mô tả Đức Phật trong trạng thái thiền Vô Lượng Nghĩa Xứ đã chứng ngộ, với tri kiến Phật siêu việt nhị nguyên, đối đãi  hay siêu việt hai thái cực của ảo giác con người.

Các tăng ni sinh thực hành thiền định

Có thể nói, nếu không trải nghiệm được lợi ích của thiền định thì khó có thể cảm nhận được lời Phật dạy.

-Thích Tâm Đức-

Nội dung chính
Comments