Đại thừa Bồ tát Thập địa (daśabhūmika-sūtra) và Định vương (Samādhirāja)

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

     Ngày 29/9/2022, lớp Nâng cao Nghiệp vụ Trụ trì tỉnh Tiền Giang học tiếp hai kinh, Đại thừa Bồ tát Thập địa và Định vương, 02 trong 09 bộ kinh Phật giáo Đại thừa (PGĐT) xuất hiện đầu tiên tại Ấn Độ cổ đại cách nay hơn 2.000 năm.
Thượng tọa Thích Tâm Đức giảng về 2 kinh Đại thừa Bồ tát Thập địa và Định vương
Kinh PGĐT dựa trên tư tưởng căn bản của Phật giáo Nguyên thuỷ và cập nhật tâm lý quần chúng của thời đại mà phát triển phong phú với những tư tưởng sâu sắc. Ví dụ:
– Vị trí thứ 7 trong 10 thứ bậc của kinh Thập Địa là Viễn-hành-địa: Vị bồ-tát ở trình độ này an trụ ở vô tướng quán, vượt xa thế gian và hữu tướng hành của nhị thừa. Ở giai đoạn này vị bồ-tát nhận ra và hành trì phương- tiện ba-la-mật để độ sinh. (Vị bồ tát này biết hình tướng là ảo nhưng vì căn cơ chúng sinh còn thấp nên phương tiện dùng hình tướng để đáp ứng nhu cầu của họ)
– Kinh Định Vương cũng giải thích sự thực hành “vua của các thiền định,” tức là thiền định về tánh không… Vị ấy không bao giờ từ bỏ giáo lý của Thế tôn, không bao giờ rơi vào hấp lực của nữ giới mà lại hoan hỉ với giới luật của Thế tôn, vị ấy là người biết rằng tịnh tâm thực sự là thật tánh của đạo.
Quang cảnh lớp học
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments