Các sư Myanmar đến thỉnh mời HT. Thích Tâm Đức tại Học viện Phật giáo Việt Nam – Hà Nội

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

      Một số hình ảnh các sư Myanmar đến thỉnh mời HT. Thích Tâm Đức tại Học viện Phật giáo Việt Nam – Hà Nội

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *