• Home
  • Danh mục Giảng Pháp
NHÀ-Y-TÒA NHƯ LAI

Trong Phẩm 10 Kinh Pháp Hoa, một vị Pháp sư, sau thời kỳ đức Phật nhập diệt, phải hội đủ 3 đức tính: Nhà Như Lai (Đại từ bi), Y Như Lai (Kham nhẫn), và Tòa Như Lai (Thấy bản chất của tất cả sự vật, hiện tượng là Không có thực thể)

10-03-23 Thích Tâm Đức
GIẢI THOÁT CHỈ CÓ MỘT

Một khi nhận thức của con người đạt đến Vô Ngã (Anatta; No-self) thì sẽ gặp nhau và đối xử với nhau như nước và sữa – thế giới hòa bình!

28-02-23 Thích Tâm Đức
TÂM AN LẠC – XÃ HỘI AN LẠC

HT.TS. Thích Tâm Đức thuyết giảng chủ đề: Tâm an lạc – Xã hội an lạc tại chùa Tường Nguyên.

06-02-23 Thích Tâm Đức
AN TRÚ KHÔNG

Cứ mỗi lần chứng đạt bậc thiền cao hơn hành giả ban đầu hân hoan sau nhàm chán . Ngay cả khi diệt trừ các lậu hoặc sau cùng vị ấy cũng buông xả với trí tuệ, an trú tánh không, và có một chướng ngại sau cùng có thật ngay đây, đó là cái…Read More

04-01-23 Thích Tâm Đức
TAM QUY NGŨ GIỚI

Nguồn: SEN VÀNG ONLINE TV

26-12-22 Thích Tâm Đức
THÂN MẤY TẤC

Đức Phật: “Trong cái thân dài độ mấy tấc này, với những tưởng, những tư duy của nó, ta tuyên bố về thế giới, thế giới tập khởi, thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới đoạn diệt… Bậc đạt được an tịnh, biết tận cùng thế giới, không mong cầu đời…Read More

07-12-22 Thích Tâm Đức
THIỀN VIPASSANA

Thiền Vipassana hay Thiền Tứ Niệm Xứ thuộc kinh tạng Pali giúp Thiền giả đạt mục đích Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát qua quán tưởng 4 đề mục: thân, thọ, tâm và pháp.

07-12-22 Thích Tâm Đức
HAI LOẠI TÀI SẢN

Tài sản vật chất bị chi phối bởi lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch. Nhưng 7 thứ tài sản tinh thần sau đây không bị chi phối bởi những yếu tố trên; đó là: Tín, giới, tàm, quý, văn, thí, tuệ.

14-11-22 Thích Tâm Đức
THIỀN ĐỊNH PHẬT GIÁO – PHẦN 3

Thiền Định Phật Giáo – Do Giảng sư, Tiến sĩ Thượng Tọa Thích Tâm Đức – Giảng và hướng dẫn tại Thiền viện Vạn Hạnh – 750 Nguyễn Kiệm, Tp HCM. Ngày 22.04.2012 Phần 1: Lược Sử Hình Thành Và Phát Triển Thiền Định Phật Giáo Phần 2: Nội dung thiền định trong Phật Giáo…Read More

29-10-22 Thích Tâm Đức
THIỀN ĐỊNH PHẬT GIÁO – PHẦN 1 & 2

Thiền Định Phật Giáo – Do Giảng sư, Tiến sĩ Thượng Tọa Thích Tâm Đức – Giảng và hướng dẫn thực hành tại Thiền viện Vạn Hạnh – 750 Nguyễn Kiệm, Tp HCM. Ngày 22.04.2012 Phần 1: Lược Sử Hình Thành Và Phát Triển Thiền Định Phật Giáo Phần 2: Nội dung thiền định trong…Read More

28-10-22 Thích Tâm Đức