KINH BÁT THIÊN TỤNG BÁT NHÃ (Aṣṭasāhasrikā prajñāparamitā sūtra)

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

     Ngày 15/09/2022, lớp Trụ Trì tỉnh Tiền Giang tiếp tục học môn Tư tưởng Phật giáo Đại thừa. Sau khi được chia sẻ “Bối cảnh ra đời của Phật giáo Đại thừa” lớp tiếp tục được chia sẻ Kinh Bát Thiên Tụng Bát Nhã.
Thượng tọa Thích Tâm Đức chia sẻ về Kinh Bát Thiên Tụng Bát Nhã 
     Kinh Bát Thiên Tụng Bát Nhã (Aṣṭasāhasrikā prajñāparamitā sūtra) gồm 8.000 câu kệ, là kinh sớm nhất và căn bản nhất không chỉ của văn học bát-nhã mà còn của tất cả văn học đề cập đến tánh-không (śūnyatā). Tánh-không phát triển từ pratītyasamutpāda hay thuyết duyên sinh của Phật giáo Nguyên thủy và nó là một sự tổng hợp tất cả tư tưởng về tánh-không của những bộ phái Phật giáo đương thời. Những kinh Bát-nhã cũng được xem là nằm trong những kinh Phật-giáo Đại-thừa sớm nhất và căn bản nhất. Nhân sinh quan và thế giới quan của tất cả kinh Phật-giáo Đại-thừa được thiết lập trên nền tảng của bát-nhã.
   Quang cảnh lớp học
     Cái nhìn về tánh-không trong những kinh Bát-nhã không phải là kết qủa của phân tích ra như ở Tiểu thừa theo đó các sự vật, hiện tượng được chia chẻ nhỏ ra mà là một cái nhìn tổng hợp do bởi trực quán được gọi là trí bát nhã (prajñāpāramitā).
-Thích Tâm Đức-
Nội dung chính
Comments