day la author.php

Posts by Hoàng Vi

day la content.php

THẦN CHÚ DIỆT TRỪ HÝ LUẬN, VỌNG TƯỞNG

Ngang qua 6 giác quan một tiến trình tâm thức dẫn đến hý luận, vọng tưởng làm khổ đau cho con người. Và thần chú chận đứng tiến trình tâm khổ đau này là “Phàm có 6 đối tượng của 6 giác quan đẹp, hấp dẫn ở quá khứ-hiện tại-vị lai, thô hay tế, liệt…Read More

day la content.php

BỐN LOẠI CHẤP THỦ

Bốn loại chấp thủ là: Dục thủ, Kiến thủ, Giới cấm thủ và Ngã luận thủ. Chấp thủ chúng dẫn đến khổ đau. Buông xả chúng được an vui, giải thoát ngay trong cuộc đời này.

day la content.php

Tặng quà yêu thương tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

      Sáng ngày 13/5/2023, Đoàn Thiền ứng dụng Vạn Hạnh Tp. HCM kết hợp hoằng pháp trao 300 phần quà yêu thương cho 2 xã Đông Tiến và Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc đa phần là đồng bào K’hor.        Đoàn rất vui vì được chia sẻ tình yêu thương với những hoàn cảnh…Read More

day la content.php

PHÁP HOA LÀ VUA CỦA CÁC KINH

Không nên hiểu chủ đề theo nghĩa đen. Kinh Pháp Hoa ý ở đây là chỉ cho Tri kiến phật trong trạng thái đức Phật ngồi thiền chứng ngộ ở Phẩm Tựa. Sau đó, từ Phẩm Phương tiện thứ hai đức Phật mới thuyết giảng các kinh…

day la content.php

LÕI CÂY

Giống như một người đi tìm lõi cây, vị ấy bỏ cành lá, bỏ võ ngoài, bỏ vỏ trong, bỏ giác cây và chỉ lấy lõi cây mang về. Cũng vậy, một hành giả tu tập Phật giáo, phải vượt qua các giai đoạn: lợi dưỡng, giới, định, tuệ, và cuối cùng đạt được mục…Read More

day la content.php

HÀNH THIỀN

Thiền chú ý hơi thở vào, hơi thở ra tuy đơn giản nhưng giúp hành giả đoạn trừ tà niệm, ảo giác đạt được tâm giải thoát, tuệ giải thoát.

day la content.php

THÓI QUEN

Thói quen của những hành động về thân-khẩu-ý sẽ quyết định hướng đi cho một con người trong hiện tại và tương lai.