Đêm thiền trà 09/10/2022 với chủ đề ” Định nghĩa Sơ Thiền”

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Đêm thiền trà CN 09/10/2022. Trước khi ngồi thiền Đạo tràng được nghe nhắc lại Lộ trình tu tập đến giác ngộ, giải thoát, đó là: Giới, Định, Tuệ, Gỉai thoát, Giải thoát tri kiến. Sau đó, Đạo tràng được nghe phân tích và chia sẻ về định nghĩa Sơ thiền “Vị ấy ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm và tứ”.
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *