Tương Ưng Bộ Kinh

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Tương Ưng Bộ kinh (Samyutta Nikāya) là bộ kinh được sắp xếp theo chủ đề và theo nhóm gọi là tương ưng (samyutta), có 56 tương ưng và chia thành 5 tập: Tập 1. Có Kệ (Sagàthàvagga Samyuttapàli) gồm 11 Tương Ưng; Tập 2. Nhân Duyên (Nidànavagga Samyuttapàli) gồm 10 Tương Ưng; Tập 3. Uẩn (Khandavagga Samyuttapàli) gồm 13 Tương Ưng; Tập 4. Sáu Xứ (Salàyatanavagga Samyuttapàli) gồm 10 Tương Ưng và Tập 5. Ðại Phẩm (Mahàvagga Samyuttapàli) gồm 12 Tương Ưng.

Nội dung chính
Comments