Trường Bộ Kinh

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Trường Bộ kinh (Digha Nikāya): gồm 34 kinh dài chia thành 3 phẩm. Phẩm 1 Giới uẩn: có 13 kinh, Đức Phật giảng về lưới Phạm thiên bao trùm 62 kiến chấp, lợi ích quả vị Sa môn, cách diệt tận tư tưởng, giảng rõ ba thánh uẩn giới định tuệ, ba loại thần thông, tứ đại… Phẩm 2 Đại phẩm: có 10 kinh, nội dung về huyền sử Đức Phật Tỳ Bà Thi, pháp duyên khởi, những ngày cuối cùng của Đức Phật Thích Ca, bốn phép quán niệm thân, thọ, tâm và pháp… Phẩm 3 Ba-lê-tử: có 11 kinh, Đức Phật giảng về khởi nguyên thế giới và từ khởi nguyên đến bốn giai cấp, 32 tướng đại trượng phu, kinh bảo hộ Tỳ kheo, bổn phận ở nhà và xã hội…

Nội dung chính
Comments