day la author.php

Posts by Tâm Đức Thích

day la content.php

BỐN LOẠI NHẬN THỨC

  Có 4 hạng người trên cuộc đời – Phàm phu, Hữu học, A la hán, Phật – và có 4 loại nhận thức tương ưng – Tưởng tri (Sañ-jānāti), Thắng tri (Abhi-jānāti), Liễu tri (Pari-jānāti), Tuệ tri (Pa-jānāti). Sự khác biệt giữa họ là THIỀN. Phàm phu KHÔNG THIỀN. Hữu học, A la hán,…Read More