AN TRÚ KHÔNG

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Cứ mỗi lần chứng đạt bậc thiền cao hơn hành giả ban đầu hân hoan sau nhàm chán . Ngay cả khi diệt trừ các lậu hoặc sau cùng vị ấy cũng buông xả với trí tuệ, an trú tánh không, và có một chướng ngại sau cùng có thật ngay đây, đó là cái thân duyên sanh này!

Nội dung chính
Comments