Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà tamduc.net.vn - Kính chúc quý  vị  thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý
Ứng Dụng › Bài viết
12/05/2017
Kính mừng Lễ Vesak Day - Lễ Tam Hợp
Nhân ngày đại lễ Tam Hợp Vesak: Đản Sanh - Giác Ngộ - Nhập Niết Bàn, nguyện hồi hướng mọi công đức, phước báu tới tất cả mọi người, nguyện cho tất cả sớm thoát khỏi mọi khổ đau, phiền não, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự.

---oo0o---

Happy Vesak Day! / Kính mừng Lễ Tam Hợp

May all my merits be shared with all of you. May You all soonly be free from all sufferings, and realize the true happiness and true freedom.

Nhân ngày đại lễ Tam Hợp Vesak: Đản Sanh - Giác Ngộ - Nhập Niết Bàn, nguyện hồi hướng mọi công đức, phước báu tới tất cả mọi người, nguyện cho tất cả sớm thoát khỏi mọi khổ đau, phiền não, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự.

 
 Lời nói đầu tiên sau khi Đản Sanh:

"Aggo 'ham asmi lokassa, jettho 'ham asmi lokassa, settho 'ham asmi lokassa, ayam antimā jāti, natthi dāni punabbhavo” (D.ii.14).

"I am the highest in this world; I am foremost in this world; I am the best in this world; this is the last birth; there is no further becoming here."

"Ta là bậc tối thượng trong thế gian này; Ta là bậc tối tôn trong thế gian này; Ta là bậc tối thắng trong thế gian này; Đây là lần sinh cuối cùng, không còn tái sinh trở lại nữa."

(Kinh Đại Bổn - Trường bộ kinh)

 Lời nói đầu tiên sau khi Giác Ngộ:

"Anekajāti saṁsāraṁ 
sandhāvissaṁ anibbisaṁ. 
Gahakārakaṁ gavesanto
dukkhā jāti punappunaṁ.
Gahakāraka diṭṭho' si
puna gehaṁ na kāhasi
Sabbā te phāsukā bhaggā
gahakūṭaṁ visaṅkhitaṁ
Visaṅkhāragataṁ cittaṁ
taṇhānaṁ khayam ajjhagā"

"Through many of samsara's births
I hasten seeking, finding not
the builder of this house:
pain is birth again, again.
O Builder of this house, you're seen!
you shall not build a house again;
all you beams have given away,
rafters of the ridge decayed,
mind to the Unconditioned gone,
exhaustion of craving has it reached."

"Lang thang bao kiếp sống
Ta tìm nhưng chẳng gặp,
Người xây dựng nhà này,
Khổ thay, phải tái sanh
Ôi! Người làm nhà kia [Ái]
Nay ta đã thấy ngươi!
Người không làm nhà nữa.
Ðòn tay [Thân] ngươi bị gẫy,
Kèo cột [Phiền não] ngươi bị tan
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong"

(Kinh Pháp Cú 153, 154)

 Lời cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn:

“Handa dāni, bhikkhave, 
āmantayāmi vo, 
vayadhammā saṅkhārā 
appamādena sampādethā”.

"Behold now, bhikkhus, 
I exhort you: All compounded 
things are subject to vanish. 
Strive with earnestness!".

Này các Tỷ-kheo, nay Ta 
khuyên dạy các ngươi: 
"Các pháp hữu vi là vô thường, 
hãy tinh tấn, chớ dễ duôi thất niệm".

(Đại kinh Bát Niết Bàn - Trường bộ kinh)

: Ứng Dụng › Bài viết
: Ứng Dụng › Bài viết
Đang cập nhật dữ liệu...
 
Mọi ý kiến đóng góp hay gởi bài, vui lòng liên hệ : thaytamduc@gmail.com - ĐT: 0969238013